Mapps For Ghent !!!

29/01/2016 - 11:55
Door in categorie(ën) Nieuws
Comments Off

 

 

De methusalem van de Belgische Hackatons gaat naar de zesde editie…
MappsForGhent wil dit jaar focussen op kaarten en geodata. Voor deze editie werken we samen met de Artevelde Hogeschool, die de lokalen in de Kantienberg ter beschikking stelt.

Dus markeer  19 maart 2016 in je agenda.

Alle informatie vind je hier: http://2016.appsforghent.be

Op zoek naar een betere communicatie rond open data

23/11/2015 - 11:48
Door in categorie(ën) Nieuws
Comments Off

Aangename kennismaking!

Mogen wij ons even voorstellen?

Wij zijn acht studenten Meertalige Bedrijfscommunicatie aan de Universiteit van Gent en in dit kader worden we uitgedaagd om een boeiende imago- en communicatiestudie te doen. En waar kunnen we ons nu beter voor inzetten, dan voor onze eigen (studenten)stad?

Dus zetten we onze eerste stappen in de wondere wereld van de open data van Stad Gent. Hoe positioneert Stad Gent zich als smart city, hoe communiceert het haar open data en wat vindt ú daar allemaal van? Om de communicatie van Stad Gent rond open data te optimaliseren, verdiepen wij ons in de mening van al wie in de IT-wereld werkt, ervoor studeert of zich er uit interesse gewoon graag mee bezighoudt. Via onderzoek verzamelen we essentiële input van u die onmisbaar is om de aanpak van Stad Gent volledig af te stemmen op haar doelpubliek. Zo beginnen we deze week al met focusgroepen bij IT-studenten en professionals. Wij zijn alvast razend benieuwd naar de resultaten.

Stay tuned en volg onze ontwikkelingen op de voet!

Ayla De Boever

3D, Multi-D en Open Data

16/10/2015 - 11:29
Door in categorie(ën) Nieuws
Comments Off

Stad Gent neemt de volgende horde in het publiceren van open data. Op dinsdag 20 oktober wordt het 3D model van de stad voorgesteld en gratis ter beschikking gesteld van hergebruikers. Op deze manier worden talloze nieuwe toepassingen mogelijk, denk maar aan een app die je in real-time de zonnige terrassen van Gent kan tonen, het zonnepotentieel van je dak berekent, of een game die zich afspeelt in je eigen binnenstad. Als je meer wil te weten komen over het hoe en waarom van deze publicatie, kom dan zeker langs! Meer informatie en de uitnodiging voor het multi-D event vind je hier.

Hoe is dat model tot stand gekomen, wat hopen we te bereiken met haar publicatie, en wat is de toekomst voor Multi-D data binnen lokale overheden? De antwoorden op deze vragen lees je hieronder.

Een interview met Mario Matthys, Architect en Ruimtelijk Planner
3D-coördinator bij de Dienst Data en Informatie van de Stad Gent

1.    Hoe nieuw is 3D data eigenlijk binnen lokale overheden in ons land ?

Lokale overheden in Vlaanderen/België werkten tot de jaren 80 van vorige eeuw quasi uitsluitend met analoge (dus niet-digitale) kaarten en plannen. 2D was de basis. Ook gevels van gebouwen werden voornamelijk in 2D getekend, met pen op papier of kalk. Af en toe werd een schets gemaakt met kleurpotlood of verf. Deze werden gebruikt in overleg met bestuurders en bevolking bij ingrepen in het publieke domein of bij bouwprojecten. Interactieve communicatie was eerder zeldzaam, Projectiemogelijkheden bestonden amper, een dia of een retroprojector-slide werd wel eens gebruikt. Meestal beperkte men zich tot een papieren plan van 1 m² uitgehangen voor een zaal van 100 toehoorders, àls men al communiceerde over nieuwe ruimtelijke projectontwikkeling.

Openbaarheid van kaarten en plannen was ‘officieel’ niet aan de orde. Afhankelijk van goede wil van ambtenaren kon een burger wel eens een kopie (zogenaamde blauwdruk) van een papieren plan aan kostende prijs bekomen. Als men goed stond met een schepen of ambtenaar kon dat wel eens gratis.

In de jaren 80 werd in de grote steden CAD (Computer Aided Design) ingevoerd, maar gebiedsdekkende grootschalige (dus per pand of perceel) digitale kaarten bestonden nog niet. Eind de jaren 80 ontstond in grote steden de eerste aandacht voor GIS (Geografische Informatie Systeem). Het duurde tot midden de jaren 90 eer verschillende gemeentes op die kar sprongen en met GIS hun eerste digitale kaarten gingen opmaken en/of beheren. Alles bleef echter beperkt tot 2D-plannen. De volledige GIS-uitbouw in Vlaanderen (gecoördineerd door het OC-GIS – Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen – later AGIV – Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen) gebeurde uitsluitend voor de 2D-plannen.

Ik heb zelf als stedenbouwkundig ontwerper bij het begin van mijn carrière in de Stad Gent (voor zover mij bekend) de eerste digitale 3D-tekeningen en ontwerpen gemaakt binnen een lokale overheid in ons land, voor een stedenbouwkundig ontwikkelingsproject, dit was 1987. Deze innovatie leverde toen nog een eerste prijs van de Koning Boudewijnstichting op. Ik probeer nu al bijna 30 jaar het voordeel van 3D-modellen te bepleiten. 20 jaar lang werd dit door velen afgezworen of als niet zinvol bestempeld. De laatste 10 jaar kwam verandering in de vraag naar 3D ingevolge de verwenning van de burger door digitale animaties in film, op tv en in games.  Nu komt het eindelijk écht van de grond…

2.    Waarom spreek je van Multi-D en niet langer van 3D ?

Volgens theoretische fysici zoals dr. Micho Kaku zijn er minstens 11 dimensies en is er sprake van parallelle werelden. Zover gaan we voorlopig niet maar pro-actief vooruitdenken hoort bij onze job.

Een méér-dimensioneel stadsmodel beperkt zich dus niet tot 2D (plattegrond, horizontale snede of bovenaanzicht) of 3D (een model met info over de X, Y, én Z dimensie, inclusief hoogtes, volumes).  Gebruikelijk is om aan de 4De dimensie de factor tijd toe te kennen. Historiek, heden en toekomst van een site worden dan meegenomen in het model. Maar er is ook 4D in ‘animatie’, waarbij objecten zich in de tijd verplaatsen. Een stad is voortdurend in wijziging. 3D-objecten wijzigen van schaal, van locatie, van rotatie : bomen groeien, auto’s rijden, schepen varen, water en afvalwater stroomt,  huizen worden gebouwd en weer afgebroken.  Een 3D-plan van een straatinrichting toont een boombreedte en hoogte op moment X in de tijd. Maar wat na 5 jaar, na 10 jaar ? Hoe zit het met bezonning en beschaduwing ingevolge die boom die groeit, hoe wordt die gesnoeid, enzoverder.

4de is dus onontbeerlijk voor een stad in beweging. Meerdere andere dimensies kunnen uitspraak doen over kostprijs, subjectief- en objectief veiligheidsgevoel, ruimtelijke kwaliteit, en zo meer.

Stad Gent lanceert deze term Multi-D omdat die het beste de veelheid der dingen in een digitaal stadsmodel samenvat. Stad Gent investeerde in de aanmaak van een 3D-stadsmodel waarbij pandsgewijze elk gebouw afzonderlijk werd gemodelleerd. Door de samenwerking met burgers kon voor bepaalde sites ook de reconstructie gebeuren van lang verloren historische bebouwing in 4D. 3D-modellen die de private sector op internet aanbiedt zijn meestal beperkt tot een een foto-mesh dekkend in 3D, maar zonder afzonderlijke panden en ruimtelijke objecten te definiëren.

3.    Wat is de meerwaarde van Multi-D data binnen lokale overheden ?

Er zijn ontzettend veel toepassingen te bedenken. Het e-book op www.stad.gent/gent3D initieert de mogelijkheden. Zonnepotentieel van elk dak is één voorbeeld. Maar ook micro-klimaatstudies in een stedenbouwkundige ontwikkeling, windstudies bij nieuwe bouwprojecten, energie-management door de kennis van volumes van gebouwen, zichtstudies en ruimtelijke kwaliteitsplannen, nutsvoorzieningen ondergronds, indoor-navigation, enz.

Maar laat er mij één onder de aandacht brengen waar bijna niemand aan denkt. Straks ligt de flying hoverboard voor elkeen in de winkel (volgens de film “back to the future” uit 1985 moet dat ongeveer in 2015 gebeuren). Door de hoverboard zal het volledige verkeerssysteem en de verkeerswetgeving moeten herdacht worden, want wat ben je met een verkeerslicht op de weg, als iedereen boven de grond gaat zweven en vliegen. Weinig of geen ruimtelijke planners denken daar nu aan. Verkeerskundigen en verkeerspolitie, zullen niet langer aan de slag kunnen met een 2D-kaart om verkeersborden in te passen… De massa drones die op ons af komen, zijn daarvan een voorbode.

3D en Multi-D stadsmodellen zullen planmatig helpen in heel veel beleidsdomeinen. Het gaat daarbij ook niet langer of alleen maar over 3D, maar vooral ook 3D-GIS waarbij we de 3D-technieken uit een CAD-omgeving combineren met de GIS-technieken. Attribuutinfo over ruimtelijke objecten kunnen op die manier in ruimtelijke analyses ook voor nieuwe toepassingen zorgen door intelligente ruimtelijke systemen onder te brengen in city-modeling toepassingen. De integratie met B.I.M.-modellen (Building Information Modeling) opent daarbij nieuwe perspectieven.

4.    Zijn er drempels om 3D data en Multi-D als Open Data vrij te geven

De eerste drempel is beschikbaarheid van 3D-data. Nog maar weinig lokale overheden beschikken over 3D-data, laat staan Multi-D. Wat je niet (in eigendom) hebt, kan je niet open stellen natuurlijk.

Het digitaliseren van kaarten en plannen (eerst in 2D en vervolgens hier en daar in 3D) heeft maar moeizaam het gesloten kaartenbastion van lokale overheden kunnen beïnvloeden. Stad Gent heeft de voorbije jaren al een aantal 2D-datasets in open data formaat aangeboden. Als eerste gemeente in Vlaanderen kunnen we nu ook 3D-datasets vrijgeven omdat daar de voorbije jaren is op ingezet.

Een reële drempel bij het publiceren van dergelijke data is (terecht) de privacy van de burger: Het is perfect mogelijk om in een 3D-model het aantal gedomicilieerden per verdieping van een appartementsblok te visualiseren, maar dit mag niet worden getoond, laat staan publiek vrij gegeven. Net zoals met andere aspecten van privacy (de Privacy-commissie is bevoegd) is het steeds afwegen wat het particuliere belang is inzake bescherming van persoons- en andere gevoelige gegevens, ten opzichte van het algemeen belang om over publieke gegevens te beschikken. Vertaald naar 3D-stadsmodellen is het niet toegelaten om gezichten en/of nummerplaten van auto’s herkenbaar weer te geven gerelateerd aan ruimtelijke zichten in zo’n stadsmodel. Laat staan dat je een persoon “herkenbaar” zou laten bewegen in een 4D-omgeving. Het “blurren” of verdoezelen van nummerplaten van auto’s is daarom een zichtbaar fenomeen in 3D-modellen. Van zodra je geluid aan een 3D-stadsmodel koppelt en er in de toekomst voldoende publieke sensoren gespreid in de samenleving aanwezig zijn, zou je bijvoorbeeld burenlawaai real-time in een Multi-D model op internet kunnen laten horen… het is evident dat ook dit weer de privacy kan schenden.

Los van privacy zijn er de financiële aspecten van open Multi-D data. Afhankelijk van welk budget gebruikt is om 3D-data te genereren, kan een beperking ontstaan in het vrijgeven van die 3D-data.

En tot slot zijn technische-digitale aspecten van open 3D-data een aandachtspunt. Van zodra 3D-data in open data vorm wordt aangeboden, kan dit in verschillende formaten gebeuren. De gekende en meest gebruikte CAD-formaten  (dwg, dxf, skp, … ) en GIS-formaten (Shp, geodatabase, …), BIM-formatne (IFC, …) en toekomstige city-model standaarden (citygml, …) kunnen geflankeerd worden door andere al of niet exotische formaten (json, xml, txt, xyz, las, …. ). Een beperking kan zijn, dat men niet alle Multi-data in al deze formaten wil aanbieden, dus daarin worden best keuzes gemaakt.

5.    Welke ontwikkelingen hoop je op eens deze vrijgegeven zijn?

De uitdaging bestaat erin om ervoor te zorgen dat open Multi-D data niet alleen eenrichtingsverkeer is, maar dat er bij het openstellen van die open Multi-D data geijverd wordt om per kerende Multi-D data terug binnen te krijgen bij die lokale overheden, om zo de actualisatie van basisbestanden te optimaliseren en te voorzien van extra detail. Van zodra je 3D- of méérD data in open data ter beschikking stelt is ze ondertussen al verouderd. Soms heel kort soms, lange tijd niet geactualiseerde data komt zo in publieke omloop. Het integreren van 3D-bouwtekeningen van architecten en  ontwerpers openbaar domein zal zo aan de bron moeten detecteren waar mutaties zullen plaatsvinden. Idem dito maar in omgekeerde richting door de historische toestand te reconstrueren en hoe kan dat beter dan in samenwerking met geïnteresseerde enthousiaste burgers, om het Multi-D model met de 4D-tijdsdimensie te voeden. Co-creatie is dus de grootste uitdaging.

De toekomstige mogelijkheden van een Multi-D model in open data zijn grandioos. Stad Gent gebruikt het Multi-D model nu al om bewoners via internet interactief kennis te laten nemen in 3D van het ontwerp van een leef-straat, door één of andere buur bedacht en uitgetekend in gratis 3D-software. Het gaat om tijdelijke inrichting van straten waarbij voorrang wordt gegeven aan voetgangers, een soort publiek salon waar de auto stil staat of afwezig blijft. Het samen ontwerpen aan zo’n leefstraat in 3D-software creëert nieuwe horizonten, het open Multi-D data concept helpt.

Het doen herleven van historische sites in eigen leefomgeving in 4D bekom je door de open multi-D data policy.  Het actualiseren van Multi-D kaarten en het integreren van participatieve processen bij ruimtelijke ontwikkeling, gebruik makende van die Multi-D open data creëert nieuwe mogelijkheden. Kinderen die in 3D tekenend, dromen over hun stad en woning van de toekomst, de stad Gent organiseerde al zulke sessies. Wij kunnen pro-actief promoten, de burger speelt er op in.

Het e-shoppen in 3D of het promoten van aan de werkelijkheid copy-conforme digitale stukken stad zal ook de economische sectoren op nieuwe ideeën brengen. Maar ook de inzet van digitale stadsmodellen voor tactiel gebruik door mensen met een visuele of andere beperking zal de toegankelijkheid vergroten als nieuwe interfaces gebruik gaan maken van Multi-D open data. “Serious gaming” is daarbij een uitstekend instrument.

En vergeet niet… als je bomen op een 2D-kaart voorstelt met een puntje, valt het niet echt op dat er een boom ontbreekt of er teveel staat. Van zodra je gaat visualiseren in 3D en het puntje vervangt door een model van een boom, zullen zowel stadsdienst als burger vlugger geneigd zijn de data-set actueel te houden. En daar wordt iedereen beter van.

Meer voorbeelden zijn te lezen in het e-book via www.stad.gent/gent3D

 

 

 

Fietstellingen – grafiek

06/10/2015 - 11:54
Door in categorie(ën) Nieuws
Comments Off

Verslag Van mobiliteitsdata naar mobiliteitsoplossingen

02/10/2015 - 10:31
Door in categorie(ën) Datadives, Nieuws

 

Presentaties

(https://www.dropbox.com/sh/nmdqc2o9awmg4js/AAAz6-BPJxUd4ARhvwDuxkYna?dl=0)
 

1. inleiding: Mobiliteit en open data in de Stad Gent

Pieter Morlion (Mobiliteitsbedrijf Stad Gent) en Bart Rosseau (Data en Informatie – Stad Gent)

2. CreatiFI – Accelerating Creative Industries

Ingrid Willems – iMinds

Gent geselecteerd als “living lab”

funding:

 • tot 100.000 euro (in schijven)
 • tot 30 september om in te schrijven
 • 20 projecten (18+ in de slides) zullen geselecteerd worden
 • www.fiware.org
 • discussie:

Stad Gent publiceert sinds kort bezetting van parkeergarages in DATEX II, binnen FIWARE programma kiest men voor de NGSI standaarden

3. iRail

Brecht Van De Vyvere

Het openstellen van de NMBS-data door iRail (OSOC 2015) heeft een grote impact gehad.

 • Vernieuwingen:

intermodale routeplanner door gebruik te maken van linked (open) data
vooral inzetten op combineren van verschillende databronnen (bijv. toegankelijkheid, POI’s,…)

 • discussie:

Vraag: Wanneer komen data NMBS in Google Maps?

Antwoord iRail: gesprekken plaatsgevonden met Google om de data aan te leveren, maar Google koos voor data geleverd door NMBS.  De data zitten momenteel in Google Maps en Bing.

Antwoord TreinTramBus: NMBS zou data heel binnenkort aanleveren. Het zou enkel om de planningen gaan, niet om real-time data. Er zal ook een licentie-overeenkomst moeten getekend worden door de afnemers.

 Interesse vanuit TreinTramBus om voor toekomstige projecten samen te werken met iRail

Vraag: Wie gebruikt jullie data? individuen of bedrijven of … ?

Antwoord: verschillende start-ups, bijv. CityMapper (Londen), Ally (Berlijn) en Navitia (Parijs)

 

4. TreinTramBus

Simon Rosseel en Evelien Marlier

 • TreinTramBus wordt natuurlijk geassocieerd met openbaar vervoer, maar werkt ook breder rond duurzame mobiliteit.
 • Campagnes vaak opgezet voor specifieke doelgroepen (ouderen, kinderen,…)
 • lobbywerk: o.a.
  • op Europees niveau (via European Passengers’ Federation)
  • ook in raadgevend comité NMBS
  • Belang (realtime)-reizigersinfo/open data:
  • Wegen op beleid door info over
   • welke haltes zijn belangrijk?
   • wat is bezettingsgraad?
   • GTFS data zijn geen real-time data, dus deze data zeggen niets over omleidingen, storingen, belbussen,…
   • Veel fouten in huidige (interne) real-time systemen: bijv. rituitval bestaat niet bij De Lijn, geen info bij stakingen,…
   • Gewenste informatie via open data:
    • info over bushaltes, stations, P&R’s,… (bijv. over toegankelijkheid, faciliteiten, aansluitingen OV,…)
    • bus-/traminfo op niveau van individueel voertuig (waar bevindt zich welk voertuig? hoe is het gesteld met de toegankelijkheid van het voertuig, waar bevindt zich de 1e klasse, hoe druk bezet is het voertuig,…).
    • ongevallencijfers
    • mogelijkheden om meer data te verzamelen (want OV-maatschappijen zullen niet alle data kunnen leveren die wij wensen):
     • via beeldverwerkingsalgoritmes op bewakingsvideobeelden
     • via tracking GSM (bijv. voor bezettingsgraad)
     • crowdsourcing (“gebruikers gebruiken”)
     • vraag: Is de vraag naar meer en meer precisie eigenlijk wel terecht? Hoe precies moeten onze data zijn? à pleidooi voor slow movement

antwoord: data moeten alleszins juist zijn, dat is het belangrijkste

5. LAB VAN TROJE

Tim Scheirs

 • 2012: fiets van Troje:
  • nadenken over toekomstvisie van Stad Gent (samenwerking dienst Mobiliteit en dienst Milieu).
  • groep met goede dynamiek, idee om samen te experimenteren en te leren uit die ervaringen
  • Mobiliteit is belangrijk voor het Lab, maar is zeker niet de enige focus
  • Heeft het lab data nodig? Eigenlijk niet, men gaat vaak voluntaristisch te werk
   • Maar: data kunnen wel helpen EN het Lab is sowieso steeds om zoek naar interessante partners om mee samen te werken.
   • Stad is niet de enige dataleverancier, we moeten ook kijken naar wat andere overheden te bieden hebben (bijv. GRB)
   • 3D model  Gent zal opengesteld worden als open data op 10 oktober

6. Algemene Discussie

vraag: Kan www.data.stad.gent ook data van burgers hosten?

Kan bekeken worden, maar zorgt voor bijkomende kwesties (bijv.: moeten alle data toegelaten worden, moet er een kwaliteitscheck zijn,…)

vraag: Hoe kunnen we open data naar het grote publiek brengen (en misschien niet altijd op een scherm)?

Open data exploreren vereist nu skills. Het zou goed zijn om te werken aan een “tweede laag”, waarin de moeilijke zaken al opgelost zijn en waarmee minder technische profielen aan de slag kunnen. Dit zou interessant kunnen zijn voor bijv. start-ups, maar even goed voor bijv. ambtenaren

vraag :Hoe kunnen we ervoor zorgen dat niet enkel de voorlopers (lees: grote steden) aan open data werken, maar ook de kleinere gemeentes en stede

Vaak financieële oorzaak:

startups moeten groot doelpubliek hebben, dus richten ze zich op grote steden

Europese subsidies gaan niet naar kleine gemeentes

Belangrijk om te werken aan data literacy

mooi voorbeeld hiervan is datawijs.be, een project van Open Knowledge Belgium

Belangrijk dat grote bedrijven open datasets oppikken, maar dataproviders mogen niet enkel met grote bedrijven (bijv. Google) overeenkomsten afsluiten over het gebruik van hun data.

 

LINKS

https://data.stad.gent/datasets/mobiliteit/

www.verkeer.gent

https://twitter.com/VerkeerGentB

www.treintrambus.be

www.iminds.be

www.irail.be

http://www.labvantroje.be/

http://www.zone01.be/hercules/